FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

F O S T E R B A R N S V E R K S A M H E T


 

I Filippinernas större städer finns ett stort antal föräldralösa barn som driver runt och livnär sig på att tigga. Dessa barn hamnar ofta i större eller mindre gäng som leds av en äldre ungdom eller vuxen som utnyttjar barnet.

I många städer finns olika barnhem som drivs av olika organisationer och institutioner och som har som uppgift att ta hand om dessa barn på bästa sätt.

De samarbetspartners Filipino Tribe Mission Welfare har i CARAGA området vittnar dock om att denna typ av barnhemsverksamhet inte fungerar i detta område. Många vuxna hemlösa kommer till hemmen och utger sig att vara förälder till det ena eller andra barnet, varvid barnet efter en kort tids återanpassning med sin "förälder" skrivs ut från barnhemmet. Barnet övergivs igen av den vuxne och har svårt att få acceptans när det åter uppsöker barnhemmet för att få hjälp, eftersom barnhemmet då registrerat att barnet inte längre är föräldralöst.

Filipino Tribe Mission har därför utvecklat en annan metod som just nu är under uppbyggande och som baserar sig på det traditionella sätt som finns att ta hand om föräldralösa barn, detta ser ut som följer:

..:: Traditionen ::..

Då barns föräldrar dör, skiljer sig eller överger sitt barn i en mindre by är det oftast barnets mormor som tar hand om barnet. Då det enligt tradition är mamman som ska ta hand om barnet, övertar såtillvida mormodern mammans roll om mamman avlider eller överger sitt barn. Även då mamman skiljer sig från sin man eller blir lämnad ensam, flyttar mamman in till sina föräldrar med barnet/barnen och morfadern övertar då försörjningsplikten från pappan.

Konsekvensen av detta är att föräldrarna mister vårdnaden om sina barn i praktiken. Enligt lag är mamman och pappan vårdnadshavare men de har ofta svårt att gå emot mormodern som enligt sed har rätt att bestämma över barnets framtid och utveckling.

Detta är en sed som ursprungligen kommer genom den katolska kyrkan eftersom det är förbjudet inom katolicismen att skilja sig. Mormodern skyddar sålunda sitt barn från skam genom att överta vårdnaden av sitt barnbarn eftersom hon är rätteligen gift.
Om föräldrarna däremot avlider är det gudföräldrarna som övertar vårdnaden av barnet.
Konsekvenserna av detta kan dock skilja sig markant eftersom det kan finnas flera gudfadrar och gudmödrar inblandade som tillsammans bestämmer var/hos vem barnet/barnen ska bo och vilken utbildning det ska få. Barnlösa par eller familjer som vill ha fler barn kan därigenom överenskomma med en gudmor/gudfar eller med mormodern om att få adoptera ett föräldralöst barn.

Detta förfarande fungerar av naturliga skäl inte i de större städerna där människor och familjer kommer från olika håll för att söka lyckan. Barn föds och överges bl.a. p.g.a. prostitution, sjukdom, missbildning m.m. vilket skapar ett virrvarr av vilsna, hungriga, outbildade människor i städernas slumområden. I Filippinerna, som har ett varmt klimat, bor ofta barn och familjer lite varstans i staden. Under broar, i korsningar, oftast i eller på en kartong som de lätt kan plocka undan under dagtid.

..:: Lösningen ::..

Filipino Tribe Mission arbetar med att, tillsammans med polisen och socialförvaltningen i Filippinerna, få anstånd att registrera föräldralösa och övergivna barn i städerna för att sedan istället för ett barnhem placera dem i ett Filippinskt hem på landsbygden hos familjer som vill ha ytterligare barn och som tar hand om fosterbarnet som sitt eget. D.v.s. att familjen står för försörjning, skolgång och uppfostran av det föräldralösa barnet såsom för sitt/sina egna.
I de fall att en förälder saknar sitt barn kan de se en lista med bilder hos socialförvaltningen som via Filipino Tribe Mission förmedlar kontakt med barnet. Detta för att undvika att oseriösa fattiga vuxna ska försöka sko sig på dessa barn.

..:: Finansiering ::..

Denna verksamhet är till viss del självfinansierande eftersom fosterfamiljen står för alla kostnader för barnets uppväxt. De kostnader Filipino Tribe Mission har berör transport- och omkostnader i samband med uppsökande verksamhet, förmedling och återbesök.

Om du finner detta arbete intressant är du välkommen som bidragsgivare.


Gåvor kan överföras till följande konto:
Donations can be paid to us in EURO on followed account:
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
 
For further information, please contact:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 41 82 96-0
Bg 5495-2361
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission