FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

SKOLMAT - NÄRINGSUTVECKLING


 

I flera av de byar och städer Filipino Tribe Mission är verksamma i, saknar skolan resurser att ge näringsriktig kost till de studerande. Grunden till detta är att skolundervisningen till barnen enligt internationella överenskommelser är fri medan allt som behövs kostar, såsom: Skoluniform, skolmat, böcker, pennor m.m.
Vid samtal Filipino Tribe Mission haft med rektorer och lärare har det framkommit att bristen på näring hos barnen är ett ständigt återkommande problem. Då de flesta föräldrar är fattiga har de oftast inte råd att skicka mat med barnen till skolan eller betala hela den kostnad vissa högstadie- (High School) och gymnasieskolor (College) tar för den. Detta innebär att många barn, speciellt barn i förskolan och den sexåriga grundskolan huvudsakligen livnär sig på kex och vatten vilket i sig inte innehåller de näringsämnen barn behöver för sin uppväxt. Konsekvenserna som lärarna märker av är att barnen får svårt att koncentrera sig varvid klasserna blir bullriga och stökiga.

Filipino Tribe Mission arbetar i samarbete med stadsdelsförvaltningar/byråd för att få till stånd finansieringar för en fungerande skolbespisning.

..:: Projekt ::..

Filipino Tribe Mission har förhandlat fram en lösning som blivit antagen på försök i Adlay, Carrascal i Surigao del Sur, som går ut på att alla invånare i byn erlägger en månatlig mindre summa som byrådets (Barangay Council) finansavdelning sedan använder för att anställa en näringsexpert samt mat till byns skola.
I första hand kommer barnen i förskolan och grundskolan att få ett mål mat om dagen, fem dagar i veckan. Om pengarna räcker kommer även byns High School att få del av denna matbespisning.

Filipino Tribe Mission har för avsikt att kunna stötta denna typ av projekt i starten samt med eventuella inköp av utrustning och uppbyggnad av lokaler för ändamålet.
Verksamheten följs upp av Filipino Tribe Mission Welfare's representant i Filippinerna.
Föreningen arbetar aktivt för att kunna höja intresset och kunskapen hos utbildningspersonal, myndigheter och andra berörda om näringsriktig kost och hur man aktivt kan använda de basgrödor som finns i Filippinerna på ett enkelt sätt.

..:: Finansiering ::..

Filipino Tribe Missions kostnader i dessa projekt varierar beroende på hur väl man lyckas förankra vikten av näringsriktig kost hos de styrande i byarna/städerna.
Utgångspunkten är att man lokalt skall försöka finna motivation och medel för att finansiera skolmaten kommun för kommun.
Filipino Tribe Mission behöver dock hjälp med likvid för trycksaker, transporter, utbildning och i vissa fall till löner för personal.
All verksamhet som Filipino Tribe Mission ansvarar för finansieras av sponsorer/bidrag.

Om du finner detta arbete intressant är du välkommen som bidragsgivare.


Gåvor kan överföras till följande konto:
Donations can be paid to us in EURO on followed account:
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
 
För mer information, vänligen kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 41 82 96-0
Bg 5495-2361
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission